Laboratorium voor grond-, gewas- en milieuonderzoek.
Welkom   Nieuws   Paardenwei   Contact   Grondonderzoek   Milieu onderzoek   Handleidingen   Bladstelen onderzoek   

Bladstelenonderzoek in spruitkool

Gecontroleerd groeien naar de juiste lengte

Met bladstelenonderzoek is het groeiverloop van de plant goed in beeld te brengen en kan er zonodig tijdig worden bijgestuurd met een overbemesting. Het juiste moment van overbemesten is van groot belang. Overbemesten wanneer het gewas het voor het oog laat zien is veelal te laat. De ‘conditie’ van de plant is dan vaak te ver teruggezakt om ongestoord door te groeien in de lengte. Met behulp van bladstelenonderzoek is de noodzaak van bijbemesten zo’n 10-14 dagen eerder vast te stellen.

Demoperceel Door wekelijks metingen uit te voeren in een demoperceel brengen we u op de hoogte van het verloop van de nitraatgehaltes in de bladstelen en de bijbehorende gewasontwikkeling

Het demoperceel Albarus, met plantdatum 2-5-2013, is op 26 juli (temperatuursom rond 1400)  bijbemest met 50 kg N/ha.
Dat leidde tot sterke lengtegroei. De nitraatgehaltes zakken, vorige week was het gehalte 1100, nu is het 0 mg NO3/kg ds . De planten groeiden fors, maar de groeisnelheid remt nu af. Ze zijn 87 cm. Als het nitraatgehalte op 0 komt en blijft is er geen lengetgroei meer. Dit is optimaal gebruik maken van het bladstelenonderzoek.

Met deze informatie brengen we u op de hoogte hoe het wekelijks in dit gewas gesteld is.
U ziet op deze wijze ook, door de wekelijkse metingen, wat het effect van het weer op nitraatgehaltes is.

Als u wilt gaan toppen,  kan dat als de stand van het gewas dat toelaat en het gewas onder de 5000 mg NO3/kg ds komt.

Opgeven via de website
Wij raden u aan mee te doen met het bladstelenonderzoek wanneer u wilt voorkomen dat u gewas vroegtijdig tot stilstand komt of te lang doorgroeit zodat de spruiten gaan legeren. Hiertoe vult u de opgavekaart via de welkomspagina van deze website in. Klik op de groene balk. www.eijkpunt.nl
Wij vragen u zo volledig mogelijk de plantdatum en de perceels- en bemestingsgegevens in te vullen. U ontvangt vervolgens een schema met 5 door ons aanbevolen monsternamedatums en de monsterzakjes, antwoordenveloppen, stickers en een plukinstructie. Bent u klant van Van Iperen, Mol Agrocom of van H.v.d. Maarl, dan brengt een vertegenwoordiger dit bij u thuis.
U krijgt een goed beeld van het groeiverloop wanneer u 5 maal bladstelen in hetzelfde perceel plukt. Heeft u al enige teeltseizoenen ervaring met het bladstelenonderzoek, dan kunt u volstaan met een paar monsters van een perceel. Monstername en uitslag U neemt zelf, volgens planning de bladstelenmonsters. Wij vragen u de lengte van het gewas op te geven. Wilt u nalezen hoe u de monsters op de juiste wijze neemt, en de plantlengte bepaalt, dan kunt u dit vinden onder ‘plukinstructie’. Na ontvangst van het monster in het laboratorium worden de monsters geanalyseerd. U krijgt via e-mail of fax de uitslag binnen twee dagen thuis. Naar aanleiding van de analyseuitslag leest u zelf het bemestingadvies af in de adviestabel. Of u overlegt met uw teeltadviseur over bijsturing. N-bemestingadvies tabel voor het bladstelenonderzoek

Gewaslengte Nitraatgehalte (mg NO3/kg ds) Bemestingsadvies

Een kort gewas

(tot ca 40 cm)

hoger dan 30.000

Niet bijbemesten, volgende monster afwachten

tussen 5.000 en 30.000

Bijbemesten, of versneld monsteren, afhankelijk van de gevonden waarde

lager dan 5.000

Bijbemesten er is iets bijzonders aan de hand

Een gemiddeld gewas

(ca. 40 - 70 cm)

hoger dan 30.000

Niet bijbemesten

tussen 5.000 en 30.000

Wilt u het gewas vroeg oogsten: niet bijbemesten laat oogsten: beetje bijbemesten

lager dan 5.000

Wilt u het gewas vroeg oogsten: beetje bijbemesten de hoeveelheid is afhankelijk van de bladrui laat oogsten: bijbemesten

Een lang gewas

(langer dan ca 70 cm)

hoger dan 30.000

Niet bijbemesten, er is teveel bemest

tussen 5.000 en 30.000

Niet bijbemesten

lager dan 5.000

Afhankelijk van de bladrui: niet bijbemesten beetje bijbemesten (vitaliteit)

spruitkool1

De grafiek toont het verloop van het nitraatgehalte in de bladstelen. Tevens is het verloop van de lengtegroei weergegeven. Als het nitraatgehalte op nul komt is er geen lengtegroei meer. Dit moment ziet u van te voren aankomen. Rond de 5000 is de sterkste lengtegroei uit het gewas. spruitkool2

 

 

Plukinstructie

Tijdstip: kan de hele dag

Persoon: liefst steeds door dezelfde persoon

Aantal planten: 30 verdeeld over een egaal deel van het perceel. Houd de monstername-route en oppervlakte voor diverse monsternames gelijk. Vermijd kopeinden en perceelsranden.

Welk blad: het eerste blad onder het kopje. Zie figuur. De lengte is 12 à 15 cm.

Lengtemeting: De plantlengte is de afstand tussen het maaiveld en het groeipunt van de plant.

Tijdens plukken: direct de eventuele zijbladeren verwijderen. Kale stelen direct in het plastic zakje doen. Plak hierop het etiket met uw naam en perceelsnaam. Het zakje afsluiten en direct in de witte envelop doen.

Verzenden: De envelop dezelfde dag voor 17.00 uur posten. Een postzegel is niet nodig. Wanneer uw envelop niet, of met moeite, door de brievenbus past, heeft u te grote bladstelen geplukt. Kijkt u dan nogmaals naar de instructie ‘welk blad’.

GLOBALG.A.P.

Het bladstelenonderzoek is een goed bewijsmiddel waarmee u aantoont dat rekening is gehouden met de nutriënten behoefte van het gewas. Dit geldt voor de spruitenteelt en de aardappelteelt.
In de module plantaardige productie en nalevingscriteria van GlobalGAP wordt bij het onderdeel bemesting om bewijsmiddelen gevraagd. De onderzoeken van de bladstelen en het uitgevoerde grondonderzoek kunt u gebruiken voor deze registratie.

spruitkool

Bladstelenonderzoek is een belangrijk hulpmiddel

Bij de teelt van spruitkool en aardappelen is de stikstof bemesting belangrijk. Voldoende bemesting geeft een goede opbrengst van goede kwaliteit. Voor spruitkool betekent dit ook een goed oogstbaar gewas. Met bladstelenonderzoek groeien de spruiten gecontroleerd naar de gewenste lengte. U kunt hiermee voorkomen dat het gewas te kort blijft. Ook voorkomt u een te lang gewas, omdat u inzicht heeft in de groei van het gewas. U kunt tijdig stoppen met bemesten. U krijgt inzicht in de mineralisatie. Bovendien moet u binnen de gebruiksnormen uitkomen.

Het bladstelenonderzoek geeft u een ondersteuning bij de beslissing of bijbemesten nodig is of niet. Naarmate u scherper moet bemesten en dichter bij de norm komt, wordt meten belangrijker.

Nitraatgehaltes in de bladstelen geven een indruk van de “brandstof” in het gewas. Voor spruitkool begint u ongeveer 7 weken na het planten. Bij aardappelen is dat 4 weken na de opkomstdatum. U verzamelt de bladstelen van uw perceel en stuurt deze naar het laboratorium. Uw uitslag wordt weergegeven in een grafiek. De uitslag is snel bij u bekend, wanneer u over e-mail of een fax beschikt, is dat twee dagen na de ontvangst in het laboratorium. Bij spruitkool krijgt u, naast uw uitslag, een toelichting van de resultaten van de overige percelen en de indruk die wij krijgen van de groeiomstandigheden en de mineralisatie bij alle percelen. Bij aardappelen staat een persoonlijk advies per perceel. Na twee of drie weken stuurt u opnieuw een monster in. Wanneer u veel ervaring heeft met het bladstelenonderzoek kunt u volstaan met een enkel monster op het moment dat u bijbemesten overweegt.

Als u mee wilt doen met het bladstelenonderzoek vragen wij u de antwoordkaart in te vullen. Wilt u met meerdere percelen meedoen? Wilt u in dat geval zo vriendelijk zijn dit aan te geven op de kaart. U ontvangt dan van ons meerdere opgavekaarten
U krijgt dan de monsterzakjes, een instructieformulier en antwoordenveloppen thuisgestuurd. Bent u klant van Van Iperen B.V., H. van der Maarl, Windhorst van Veen of Mol Agrocom bv, dan brengt een vertegenwoordiger dit bij u thuis

De prijs van het bladstelenonderzoek is € 135,-- per perceel (excl. 6% BTW).
U kunt voor € 135,-- per perceel 5 monsters van een perceel laten analyseren. Wanneer u van een perceel niet 5 monsters wilt in te sturen, maar u wilt wel het nitraatgehalte op een bepaald moment weten, kunt u een los monster insturen. In dat geval kost een analyse € 35,50 (excl 6% BTW).

Gun uw spruiten de ideale groei!

 

Eijkpunt-Groen Agro Control Distributieweg 1 2645 EG Delfgauw Tel 015 257 25 11 mail
Design by Onesto automatisering